เกี่ยวกับเรา


ก่อนควบรวมบริษัท

บริษัท สมอทอง น้ำมันปาล์ม จำกัด บริษัท สมอทอง น้ำมันปาล์ม จำกัด จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2546
ตั้งอยู่เลขที่ 199/2 หมู่ 10 ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อดำเนินธุรกิจโรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบโดย
บริษัทฯได้เริ่มเดินเครื่องจักรในการสกัดน้ำมันปาล์มดิบอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2553

บริษัท สมอทองปาล์ม 2 จำกัด เป็นบริษัทสาขาที่ 2 ตั้งอยู่ เลขที่ 333 หมู่ 6 ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อดำเนินธุรกิจโรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบและเมล็ดในปาล์มอบแห้ง และโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพ บริษัทฯได้เริ่มเดินเครื่องจักรในการสกัดน้ำมันปาล์มดิบอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556 และเริ่มผลิตกระแสไฟฟ้าจำหน่ายให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558

บริษัท สมอทองปาล์ม 3 จำกัด เป็นบริษัทสาขาที่ 3 ตั้งอยู่ เลขที่ 199 หมู่ 10 ต.นากระตาม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

บริษัท สมอทองปาล์ม 4 (สระบุรี) จำกัด เป็นบริษัทสาขาที่ 4 ตั้งอยู่ เลขที่ 33/3 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโรง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี บริษัทฯได้เริ่มเดินเครื่องจักรในการสกัดน้ำมันปาล์มดิบอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561

การควบรวมบริษัท

บริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560 จากการควบรวมกิจการของบริษัท สมอทอง น้ำมันปาล์ม จำกัด, บริษัท สมอทองปาล์ม 2 จำกัด, บริษัท สมอทองปาล์ม 3 จำกัด และ บริษัท สมอทองปาล์ม 4  (สระบุรี)  จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ดำเนินธุรกิจการสกัดน้ำมันปาล์มดิบ และการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพ และความเจริญก้าวหน้าของธุรกิจ ให้ก้าวสู่ความสำเร็จในการเป็นผู้นำในการสกัดน้ำมันปาล์มดิบ และความมั่นคงทางด้านพลังงาน รวมถึงการต่อยอดทางธุรกิจอื่นๆ ต่อไปในอนาคต

วิสัยทัศน์ (Visson)

“กลุ่มสมอทองจะพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง
และมุ่งมั่นต่อยอดธุรกิจให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน.”


พันธกิจ (Mission)

 • มุ่งคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ  เพื่อนำผลิตภัณฑ์พลอยได้ ไปสร้างให้เกิดมูลค่าสูงสุด (Make Waste to The Best Value)
 • มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตทุกหน่วยธุรกิจ
 • มุ่งผลิตสินค้าโดยยึดมาตรฐานตามนโยบายคุณภาพ
 • มุ่งปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยึดมั่นในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
 • มุ่งการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้พร้อมรับกับการเติบโตของธุรกิจ
 • มุ่งการดำเนินธุรกิจที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญ และมีความเป็นอยู่ที่ดี
 • มุ่งประกอบกิจการที่เห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ และตระหนักถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ
 • มุ่งสู่การเป็นผู้ผลิตที่สนับสนุนให้ภาคการเกษตรมีความมั่นคง ควบคู่ไปกับความยั่งยืนทางพลังงานของประเทศไทย

นโยบายบริษัท

  บริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด (“บริษัท”) และบริษัทย่อย ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการ

บริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน จึงได้กำหนด บริษัทจึงได้จัดทำ นโยบาย ดังต่อไปนี้ เพื่อให้บุคลากรของบริษัท

และบริษัทย่อยจะต้องยึดถือปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัดก่อนควบรวมบริษัท

บริษัท สมอทอง น้ำมันปาล์ม จำกัด บริษัท สมอทอง น้ำมันปาล์ม จำกัด จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2546
ตั้งอยู่เลขที่ 199/2 หมู่ 10 ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อดำเนินธุรกิจโรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบโดย
บริษัทฯได้เริ่มเดินเครื่องจักรในการสกัดน้ำมันปาล์มดิบอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2553

บริษัท สมอทองปาล์ม 2 จำกัด เป็นบริษัทสาขาที่ 2 ตั้งอยู่ เลขที่ 333 หมู่ 6 ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อดำเนินธุรกิจโรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบและเมล็ดในปาล์มอบแห้ง และโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพ บริษัทฯได้เริ่มเดินเครื่องจักรในการสกัดน้ำมันปาล์มดิบอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556 และเริ่มผลิตกระแสไฟฟ้าจำหน่ายให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558

บริษัท สมอทองปาล์ม 3 จำกัด เป็นบริษัทสาขาที่ 3 ตั้งอยู่ เลขที่ 199 หมู่ 10 ต.นากระตาม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

บริษัท สมอทองปาล์ม 4 (สระบุรี) จำกัด เป็นบริษัทสาขาที่ 4 ตั้งอยู่ เลขที่ 33/3 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโรง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี บริษัทฯได้เริ่มเดินเครื่องจักรในการสกัดน้ำมันปาล์มดิบอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561

การควบรวมบริษัท

บริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560 จากการควบรวมกิจการของบริษัท สมอทอง น้ำมันปาล์ม จำกัด, บริษัท สมอทองปาล์ม 2 จำกัด, บริษัท สมอทองปาล์ม 3 จำกัด และ บริษัท สมอทองปาล์ม 4  (สระบุรี)  จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ดำเนินธุรกิจการสกัดน้ำมันปาล์มดิบ และการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพ และความเจริญก้าวหน้าของธุรกิจ ให้ก้าวสู่ความสำเร็จในการเป็นผู้นำในการสกัดน้ำมันปาล์มดิบ และความมั่นคงทางด้านพลังงาน รวมถึงการต่อยอดทางธุรกิจอื่นๆ ต่อไปในอนาคต

วัฒนธรรมองค์กร

  B: Better Than Best : ทำให้ดีกว่าที่สุด
  พนักงานต้องมุ่งมั่นพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพ กล้าคิด กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่เพียงแค่ดีที่สุด แต่ต้องดีกว่าเดิม

  I: Intelligent Working : ทำงานด้วยความชาญฉลาด
  พนักงานต้องหมั่นพัฒนาศักยภาพของตนเอง ให้มีความใฝ่รู้ และรอบรู้เชี่ยวชาญ ในงานที่ทำอยู่เสมอ

  N: Nature-Friendly : เป็นมิตรกับธรรมชาติ
  พนักงานต้องมีจิตสำนึกเกี่ยวกับการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

  G: Good Governance : มีธรรมาภิบาลที่ดี
  พนักงานต้องทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ร่วมกันสร้างองค์กรที่โปร่งใส มีน้ำใจ มีจิตอาสา

  O: Open Minded : เปิดใจและเปิดกว้าง
  พนักงานต้องเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ รับฟังความคิดเห็นและเปิดกว้างทางความคิด เพื่อพัฒนาองค์กรร่วมกันต่อไป


ด้านโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ


  บริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด ดำเนินธุรกิจในฐานะเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบ และเมล็ดในปาล์มอบแห้ง

เพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ มากมาย รวมทั้งยังมีผลิตภัณฑ์พลอยได้อื่นๆ อาทิ สลัดเค้ก กะลาปาล์ม เส้นใยจากทะลายปาล์มเปล่า สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ปุ๋ย และเชื้อเพลิงอีกด้วย

  ทั้งนี้ บริษัทฯมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนานวัตกรรมในการผลิตน้ำมันปาล์มดิบ และผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่ได้คุณภาพ

โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันให้เป็นที่รู้จักทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการทำการตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการค้า เพื่อความก้าวหน้าในธุรกิจอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มสืบต่อไป
โครงสร้างองค์กร


คณะกรรมการบริษัท
คณะผู้บริหาร

รางวัลแห่งความสำเร็จ

รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2557 ประเภทการบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม


รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2558 ประเภทการบริหารงานคุณภาพ (สาขาท่าชนะ)


รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2560 ประเภทการบริหารงานคุณภาพ (สาขาพนม)
นโยบายคุณภาพ (Quality Policy)


Lights

GMP

Lights


ISO9001:2015

Lights Lights

นโยบายคุณภาพห้องปฏิบัติการตรวจและทดสอบทางเคมี

(Quality Policy)


  บริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบ รวมถึงผลิตภัณฑ์พลอยได้จากน้ำมันปาล์มดิบ บริษัทฯ มุ่งมั่นให้มีการบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยนำระบบคุณภาพมาตรฐาน มอก.17025-2548 (ISO/IEC 17025:2017) มาใช้ ตลอดจนปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง มุ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคคลากรเพื่อตอบสนองความต้องการและยกระดับความพึงพอใจของลูกค้า จึงได้กำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ของบริษัทฯ ดังนี้

  S.M.A.R.T.

  Smile:

  ห้องปฏิบัติการตรวจและทดสอบทางเคมี จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ด้วยการให้บริการ การทดสอบ ด้วยความซื่อตรง เป็นกลาง เป็นอิสระ ปราศจากการกดดัน มีความรับผิดชอบ และรักษาความลับของลูกค้า อย่างมืออาชีพ

  Moral:

  ห้องปฏิบัติการตรวจและทดสอบทางเคมี จะมุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานการทดสอบ ให้มีความถูกต้อง แม่นยำ น่าเชื่อถือ และรวดเร็วด้วยคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025:2017

  Ability:

  ห้องปฏิบัติการตรวจและทดสอบทางเคมี จะมีการบริหารจัดการ ให้การทดสอบ มีความถูกต้อง แม่นยำ น่าเชื่อถือ โดยการควบคุมเพื่อลดปัจจัยความคลาดเคลื่อน จากเครื่องมือ บุคคล และ สิ่งแวดล้อม รวมถึงการลดการสูญเสียทรัพยากรโดยไม่จำเป็น

  R&D:

  ห้องปฏิบัติการตรวจและทดสอบทางเคมี จะมีการควบคุมการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนด้วย คุณภาพและคุณค่า เพื่อเพิ่มขีดความความสามารถในการแข่งขัน โดยตระหนักถึงขีดความสามารถในการพัฒนา ทักษะ ความชำนาญ ของทรัพยากรบุคคลโดยการส่งเสริมให้เข้าถึง การเรียนรู้ การอบรม การฝึกปฏิบัติ พร้อมทั้งวิจัยและพัฒนากระบวนการอย่างต่อเนื่อง

  Team work:

  ห้องปฏิบัติการตรวจและทดสอบทางเคมี มีความมุ่งมั่นในการนำระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO/ IEC 17025:2017 มาใช้ โดยการสร้างระบบ คุณภาพ เอกสาร นโยบาย ขั้นตอนการทำงาน ให้พนักงานทำความคุ้นเคย โดยการฝึกอบรม สื่อสาร นำไปใช้งาน และการทำงานร่วมกันเป็นทีม

ISO17025

Lights

นโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม


Lights

ระบบมาตรฐานสากล : RSPO SCC


Carbon Footprint


CERT Carbon Footprint

Lights

CERT Carbon Footprint Reduction

Lights

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ได้ดำเนินงานโครงการ CSR (Corporate Social Responsibility) มาอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่การดูแลเอาใจใส่ต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย อาชีวอนามัยของชุมชน รวมถึงให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมของสังคมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถดำเนินกิจการร่วมกับชุมชนและอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างเป็นเป็นสุข


บริษัทฯ มุ่งเน้นการดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานว่าด้วยการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Responsibility, Department of Industrial Works : CSR-DIW) ที่ประกอบด้วยมาตรฐานหัวข้อหลัก 7 หัวข้อ คือ

 1. การกำกับดูแลองค์กร (Corporate Governance)
 2. สิทธิมนุษยชน (Human Rights)
 3. การปฏิบัติด้านแรงงาน (Labor Practice)
 4. สิ่งแวดล้อม (Environment)
 5. การปฏิบัติที่เป็นธรรม (Fair Operating Practice)
 6. ผู้บริโภค (Consumers Issue)
 7. การมีส่วนร่วมต่อสังคมและชุมชน (Community involvement and Development)

สินค้า


RSPO

ความเป็นมา

เนื่องจากความต้องการใช้น้ำมันปาล์มของโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะด้านพลังงานทดแทน ทำให้มีการขยายพื้นที่เพาะปลูกปาล์มน้ำมันอย่างกว้างขวางทั่วโลก เกิดการทำลายป่า สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ มีการเอารัดเอาเปรียบแรงงานและเกษตรกรรายย่อย ส่งผลกระทบต่อสังคมและชุมชนท้องถิ่น จนเกิดการต่อต้านน้ำมันปาล์มและผลิตภัณฑ์ที่ใช้น้ำมันปาล์มขึ้นในประเทศต่างๆ โดยเฉพาะในประเทศแถบยุโรป ทางบริษัทฯ จึงริเริ่มโครงการ “Roundtable on Sustainable Palm Oil” หรือ “RSPO” ขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน ให้กับสมาชิกผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน และทำให้เกิดผลใน เรื่องอื่นๆ อาทิ การจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณ เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการเงินในระยะยาว เป้าหมายเพื่อให้สมาชิกมีการผลิตปาล์มน้ำมันที่ปลอดภัยทั้งต่อตนเองและสังคม มีความถูกต้องตามข้อกฎหมาย มีประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อสมาชิก

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมอทองเพื่อการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน เป็นกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน ตามมาตรฐาน RSPO ตั้งอยู่ที่ 333 หมู่ 6 ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี ได้เริ่มดำเนินงานตั้งแต่ 8 เมษายน พ.ศ. 2559 ได้ทำการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมอทองเพื่อการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 2 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน(ท่าชนะ-ไชยา) เป็นกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน ตามมาตรฐาน RSPO ตั้งอยู่ที่ 199/2 หมู่ 10 ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี ได้เริ่มดำเนินงานตั้งแต่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ได้ทำการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนกเพื่อการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน(ท่าชนะ-ไชยา) เมื่อวันที่ 11 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

ทั้ง 2 กลุ่ม มีการบริหารจัดการกลุ่มตามโครงสร้างเป็นของตนเอง รวมทั้งการตัดสินใจดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านผู้จัดการกลุ่ม มีการจัดทำแผนปฏิบัติงานและนำแผนไปปฏิบัติ รวมทั้งมีการตรวจติดตามและทบทวนกิจกรรมต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ

ที่ตั้งสำนักงานและตำแหน่งที่ตั้ง


บริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด (สำนักงานใหญ่/สาขาท่าชนะ)

119 หมู่ที่ 10 ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84170

199/2 หมู่ที่ 10 ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84170

077-951-470, 077-951-472

smothonggroup.com

เวลาทำการ

8:00 AM - 19:00 PM

ทุกวัน

 

 

บริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด (สาขาพนม)

333 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84250

077-951-444, 077-951-459

smothonggroup.com

เวลาทำการ

8:00 AM - 19:00 PM

ทุกวัน

 

 

บริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด (สาขาสระบุรี)

33/3 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโรง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140

036-679-902 , 036-679-901

smothonggroup.com

เวลาทำการ

8:00 AM - 19:00 PM

ทุกวัน

รับข้อร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส


ต้องการร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส การกระทำผิดหรือการทุจริต โปรดกดด้านล่าง

Copyright © 2020 SMOTHONG GROUP CO., LTD